OBCHODNÍ PODMÍNKY - Sounccessories

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Sounccessories

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní informace o prodávajícím

obchodní společnost:SOUNCCESSORIES, s.r.o.
IČO: 09085777
sídlo:Televízní 2618, Rožnov pod Radhoštěm
e-mail:info@sounccessories.com
tel. číslo:+420 773 487 548
Zápis v OR:C 81970, Krajský soud v Ostravě

Jak se orientovat v našem e-shopu?

 • Na hlavní stránce našeho e-shopu naleznete lištu, kde je uveden přehled kategorií nabízeného zboží. Stačí si vybrat konkrétní kategorii a dále z nabídky vybrat zboží, které hledáte.
 • Hledáte-li konkrétní zboží, které již máte dopředu vybrané stačí zadat název zboží do vyhledávače, který naleznete v záhlaví naší webové stránky.
 • V záhlaví na hlavní stránce našeho e-shopu naleznete užitečné informace, například obchodní podmínky, kontakt na nás a další.
 • V záhlaví naší webové stránky se zobrazuje nákupní košík, který Vám hlídá vybrané zboží, ukazuje Vám aktuální cenu vybraného zboží a prostřednictvím něj můžete vybrané zboží objednat.
 • Na naší stránce se můžete rovněž registrovat vyplněním registračního formuláře. Registrace Vám usnadní vyplňování objednávky a nákup zboží. Registrace není povinná.

Jak objednat zboží?

 • Po kliknutí na konkrétní zboží se Vám zobrazí detailní informace o vybraném zboží. Taktéž zde naleznete cenu s DPH i bez DPH, dostupnost zboží, záruční lhůtu a další důležité informace.
 • Pod tabulkou s informacemi o zboží naleznete tlačítko „Přidat do košíku“, po kliknutí na košík se Vám zobrazí veškeré zboží, které jste do košíku vložili a celková jeho cena.
 • Přejete-li si pokračovat v objednávce, pokračujte na další stránku, kde vyberete způsob platby a způsob dopravy, kterým Vám zboží doručíme. 
 • V dalším kroku vyplníte Vaše kontaktní údaje, jméno, adresu a kontaktní e-mailovou adresu, abychom věděli, kam Vám máme zboží dodat a jak Vás kontaktovat. Pokud jste provedli na našem e-shopu registraci, Vaše kontaktní údaje zde budou již předvyplněné.
 • Na poslední straně vidíte rekapitulaci objednávky, můžete zkontrolovat veškeré údaje, které jste zadali a naleznete-li někde chybu, údaje můžete opravit.
 • Po odeslání objednávky Vám obratem pošleme e-mail, ve kterém Vám objednávku potvrdíme a pak už stačí jen čekat, než Vám doručíme zboží, které jste si vybrali.

Jaké jsou způsoby platby a způsoby doručení?

 • Způsoby platby a způsoby doručení naleznete na našich webových stránkách, při objednání zboží Vám uvedeme cenu s veškerými poplatky a náklady na dopravu.

Mohu objednávku zrušit?

 • Libovolně měnit nebo zrušit objednávku lze kdykoliv před závazným odesláním objednávky. Pokud jste již objednávku odeslali a přišel Vám potvrzující e-mail od prodávající, lze objednávku změnit či zrušit pouze po dohodě s prodávajícím. V takovém případě se na prodávajícího obraťte telefonicky nebo e-mailem. Všechny kontakty na nás naleznete na našich webových stránkách.

Co když zboží nepřevezmu?

 • Pokud zboží, které Vám bylo odesláno na základě závazné objednávky nepřevezmete dle vybraného způsobu doručení zboží, jste povinni uhradit náklady na případné náhradní doručení zboží. 

Kdy se na nás můžete obrátit s dotazem?

 • Před objednávkou i během objednávky jsme tu pro Vás každý všední den a můžete se na nás obrátit telefonicky nebo e-mailem. Náš e-mail a telefonní číslo naleznete na našich webových stránkách.

Kde naleznu podrobnější informace?

 • Veškeré informace týkající se provozu našeho e-shopu naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách, které naleznete na našich webových stránkách.

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení – definice pojmů

 • Prodávající: obchodní společnost SOUNCCESSORIES,s.r.o., IČO: 09085777, se sídlem Televízní 2618, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 81970.
 • Kupující: Kupujícím je fyzická osoba, která je plně svéprávná, nebo právnická osoba, které Prodávající poskytuje Zboží (jak je definováno níže) na základě Smlouvy (jak je definována níže). Za svéprávnou se považuje osoba, která dosáhla věku 18 let (pokud jí nebyla svéprávnost soudem přiznána ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) nebo neuzavřela manželství, čímž nabyla svéprávnost dle ustanovení § 30 občanského zákoníku) a je plně svéprávná ve smyslu OZ (tj. svéprávnost takové fyzické osoby není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem.
 • Spotřebitel: fyzická osoba, která je Kupujícím, a jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, ve smyslu ustanovení § 419 OZ.
 • Zboží: Zbožím se označují věci, které Prodávající v rámci výkonu předmětu své podnikatelské činnosti prezentuje k prodeji Prodávajícím prostřednictvím E-shopu (jak je definován níže), a které prodává na základě Smlouvy Kupujícímu. 
 • Smlouva: Závazek mezi Prodávajícím a Kupujícím, na základě kterého převádí Prodávající na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Závazek ze Smlouvy se řídí těmito Obchodními podmínkami (jak jsou definovány níže). V případě rozporu v úpravě práv a povinností ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách (jak jsou definovány níže), má přednost ustanovení ve Smlouvě. 
 • E-shop: Internetový obchod, prostřednictvím kterého prezentuje k prodeji Zboží. E-shop je umístěn na Webové stránce (jak je definována níže). 
 • Obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky vydané Prodávajícím, které jsou umístěny na Webové stránce (jak je specifikována níže). Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ze Smlouvy. Obchodní podmínky jsou obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 OZ, které jsou smluvním stranám známé. Obchodní podmínky jsou závazné pro každý smluvní vztah, na jehož základě Prodávající prodává Zboží Kupujícímu. Současní Obchodních podmínek je reklamační řád upravující práva a povinnosti Kupujícího při reklamaci Zboží.
 • Webová stránka: webová stránka provozovaná Prodávajícím na adrese www.sounccessories.com.
 • Objednávka: Návrh Kupujícího vůči Prodávajícímu na uzavření Smlouvy. 
 • Formulář: Formulář umístěný na Webové stránce určený k Objednávce Zboží.
 • Uživatelský účet: Uživatelské rozhraní zpřístupněné Kupujícímu, které obsahuje jeho identifikační a kontaktní údaje, za účelem snazšího objednávání Zboží. 

Uzavření kupní smlouvy

 • Přístupem na Webové stránky má Kupující prostřednictvím E-shopu náhled do nabídky nabízeného Zboží. Zboží je v E-shopu řazeno dle jednotlivých kategorií. V detailu u každého druhu Zboží je uvedena jeho značka; specifikace; parametry; cena bez DPH; cena s DPH; sleva, pokud je u konkrétního Zboží poskytována; a dostupnost Zboží; cena obalu Zboží, která bude Kupujícímu účtována v případě koupě Zboží. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně Zboží, které je uvedeno v E-shopu.
 • Kupující provede výběr Zboží, o jehož zakoupení má zájem, a postupem uvedeným v E-shopu vloží vybrané Zboží do elektronického „košíku“.
 • Je-li u konkrétního Zboží uvedena sleva z jeho původní ceny, platí cena Zboží po slevě. Více slev u jednotlivého Zboží nelze vzájemně kombinovat. 
 • Postup směřující k Objednávce je víceúrovňový a realizuje se prostřednictvím Formuláře, kdy Kupující vybere způsob doručení Zboží a vyplní své kontaktní údaje. V předposledním kroku Kupující udělí souhlas s těmito Obchodními podmínkami a má možnost zkontrolovat a změnit zadané údaje. Odesláním Formuláře postupem v něm uvedeným učiní Kupující Objednávku. Učiněním Objednávky dle předchozí věty vyjadřuje Kupující souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. 
 • Odesláním Objednávky se obratem vyznačí v interním systému Prodávajícího, který Objednávku potvrdí odesláním e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl Kupující jako kontaktní e-mail ve Formuláři. Doručením potvrzujícího e-mailu Kupujícímu ze strany Prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy. 
 • Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží označené v Objednávce, způsobem, který si Kupující vybral, a Kupující se zavazuje uhradit cenu Zboží způsobem, který si vybral v Objednávce.
 • K přechodu vlastnického práva na Kupujícího ke Zboží dle Smlouvy dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na dopravu a balení Zboží, a současně předáním Zboží, a to dle toho, která ze skutečností nastane později. Při úhradě Zboží postupuje Kupující dle pokynů Prodávajícího. 
 • Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat před uzavřením Smlouvy telefonické nebo písemné potvrzení Objednávky s tím, že Kupující se zavazuje takové potvrzení Prodávajícímu poskytnout.
 • V souvislosti s provedenou platbou za Zboží vystaví Prodávající k platbě kupní ceny za konkrétní Zboží na základě Smlouvy Kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího.

Registrace Uživatelského účtu

 • Kupující je rovněž oprávněn registrovat se u Prodávajícího založením Uživatelského účtu, a to prostřednictvím Formuláře. 
 • K založení Uživatelského účtu vyplní Kupující nezbytné identifikační údaje způsobem popsaným na Webové stránce, udělí souhlas se zpracováním osobním údajů a odešle požadavek na založení Uživatelského účtu odesláním vyplněného Formuláře. 
 • Přístup do Uživatelského účtu je chráněn heslem. Kupující je povinen heslo ke svému Uživatelskému účtu nesdělit třetí osobě, ani neumožnit, aby jej jakákoli třetí osoba získala. 
 • Uživatelský účet není povinný. Nezaložení Uživatelského účtu není překážkou pro odeslání Objednávky a uzavření Smlouvy. Prodávající doporučuje založení Uživatelského účtu v případě, kdy Kupující činí opakované Objednávky Zboží. 
 • V Uživatelském účtu jsou obsaženy identifikační údaje Kupujícího. V případě učinění Objednávky Kupujícím s Uživatelským účtem užije Prodávající identifikační údaje Kupujícího uvedené v Uživatelském účtu. 
 • Kupující se zavazuje průběžně aktualizovat údaje v Uživatelském účtu. Současně Kupující prohlašuje, že jeho údaje uvedené v Uživatelském účtu jsou úplné a pravdivé. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku porušení prohlášení Kupujícím dle předchozích vět.

Doručování Zboží

 • Místem dodání Zboží je adresa Kupujícího uvedená v Objednávce, pokud není v Objednávce uvedeno jinak.
 • Prodávající dodá Zboží Kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení Objednávky, pokud u určitého Zboží, nebo způsobu dopravy není jiná lhůta k dodání.
 • Je-li u určitého Zboží uvedeno „skladem“, Prodávající Zboží odešle nejpozději do 2 pracovních dnů, od potvrzení Objednávky.
 • Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud bylo Zboží odesláno na dobírku, je povinen Zboží zaplatit a převzít.
 • Nepřevezme-li Kupující v dohodnuté době zakoupené Zboží, je povinen uhradit náklady související s náhradním doručením Zboží.

Zvláštní podmínky při uzavření Smlouvy se Spotřebitelem

 • Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v tom případě, je-li Kupující Spotřebitelem. 
 • Prodávající informuje Spotřebitele o tom, že:
  • Smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná;
  • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek (čl. 2), kde je proces srozumitelně popsán;
  • Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce; 
  • Spotřebitel nese samostatně své vlastní náklady na užití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy. 
  • Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) OZ.
 • Kupující prohlašuje, že mu bylo před uzavřením Smlouvy Prodávajícím umožněno zkontrolovat vstupní údaje a tyto měnit až do okamžiku zadání Objednávky ve smyslu § 1826 odst. 3 OZ.
 • Kupující má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zakoupeného Zboží dle § 1829 odst. 1 OZ. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je přiložen k Obchodním podmínkám.
 • Odstoupí-li od smlouvy Kupující, nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží zašle nebo osobně předá zakoupené Zboží zpět Prodávajícímu.
 • Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající mu do 14 dnů vrátí peněžní částku, kterou Kupující uhradil při nákupu Zboží, včetně nákladů na dodání Zboží. Peněžní částka bude vrácena bezhotovostním převodem na účet Kupujícího nebo poštovní poukázkou.
 • Veškeré náklady, které Kupujícímu vznikly v souvislosti s vrácením Zboží, hradí v plné výši Kupující.

Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení peněžní hodnoty zakoupeného Zboží v souvislosti s nesprávnou manipulací se Zbožím. 

Práva a povinnosti z vadného plnění

 • Pokud je převzaté Zboží vadné (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá.
 • Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • Prodávající se zavazuje, že zakoupené Zboží bude mít po určitou dobu stanovené vlastnosti a bude použitelná pro stanovený účel. 
 • Je-li Kupujícím Spotřebitel, Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí Zboží ve lhůtě uvedené u Zboží na Webových stránkách.
 • Záruční lhůta běží od doručení Zboží Kupujícímu.
 • V případě reklamace naleznete celý reklamační řád na Webových stránkách Prodávajícího. 

Mimosoudní řešení sporů

 • Vyskytne-li se spor mezi Kupujícím a Prodávajícím je možné využit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 • K řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz
 • Dojde-li k zahájení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce je Prodávající povinen maximálně spolupracovat a je povinen se ke sporu vyjádřit do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení sporu. 

Ochrana osobních údajů a cookies

 • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Webová stránka může pro optimalizaci své funkcionality a personalizaci svého rozhraní využívat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě Kupujícího a jeho preferencích. V rámci provozu Webové stránce mohou být využívány rovněž cookies třetích stran (např. cookies provozovatelů reklamních systémů). Kupující má možnost si ukládání souborů cookies zablokovat ve svém prohlížeči. Kupující však bere na vědomí, že zablokování možnosti ukládání souborů cookies může mít vliv na chod některých funkcí na Webové stránce, které jejich podporu vyžadují.
 • Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího uvedených v Objednávce Zboží ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).
 • Prodávající prohlašuje a Kupující, který je fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), bere na vědomím, že od uzavření Smlouvy bude Prodávající pro účely plnění Smlouvy, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, zpracovávat osobní údaje Kupujícího, který je fyzickou osobou, a to v následujícím rozsahu:
  • [Jméno a příjmení],
  • [Telefonní číslo],
  • [E-mailovou adresu],
  • [Bydliště].
 • Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu Kupujícího.
 • Prodávající předkládá Subjektu údajů v souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízení následující údaje:
  • totožnost Prodávajícího, jako správce osobních údajů: Martin Kusko, e-mail: info@sounccessories.com, tel: +420 773 487 548,
  • osobní údaje Prodávající zpracovává pro účely plnění Smlouvy a v té souvislosti identifikace Subjektu údajů, fakturace, dodání Zboží, a právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
  • Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů po dobu trvání Smlouvy,
  • Subjekt údajů je oprávněn žádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (blíže viz níže),
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,
  • Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • Prodávající usnadňuje výkon práva Subjektů údajů vyplývajících z Nařízení. Prodávající poskytuje informace o přijatých opatřeních k žádostem Subjektu údajů bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu může Prodávající v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Prodávající informuje Subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytne informace Prodávající v elektronické formě, je-li to možné, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
 • Pokud Prodávající opatření k příslušné žádosti Subjektu údajů nepřijme, pak o této skutečnosti informuje bezodkladně Subjekt údajů a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí příslušné žádosti vyrozumí Subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření. Subjekt údajů je v takovém případě oprávněn podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů a podat návrh k příslušnému soudu.
 • Veškeré informace a úkony poskytuje a činí Prodávající bezplatně, vyjma případů, kdy jsou žádosti podané Subjektem údajů zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak je Prodávající oprávněn buď uložit k úhradě Subjektu údajů administrativní poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Poplatek bude stanoven ve výši zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů.
 • Pokud by měl Prodávající důvodné pochybnosti o totožnosti Subjektu údajů, je oprávněn si od Subjektu údajů vyžádat doplnění dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Subjektu údajů.
 • Jakákoli fyzická osoba, včetně Subjektu údajů, má právo získat od Prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přistup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  • účely zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
  • pokud Prodávající osobní údaje zpracovává, pak má fyzická osoba, včetně Subjektu údajů práva jako Subjekt údajů odst. 8.5.4. a 8.5.5. Obchodních podmínek.
  • Prodávající je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, stejně tak, aby doplnil neúplné údaje.
 • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby vymazal jeho osobní údaje. Prodávající je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 Nařízení.
 • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Prodávající je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 odst. 1 Nařízení.
 • Subjekt údajů na přenos osobních údajů k jinému správci, a to tak, že získá údaje od Prodávajícího ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo má právo, aby Prodávající předal osobní údaje jinému správci osobních údajů.
 • V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a tento případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Prodávající toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů.

Závěrečná ustanovení

 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 • Kupující uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s veškerými ustanoveními Obchodních podmínek a vyjadřuje s nimi souhlas.
 • V souladu s ustanovením § 1752 odst. 1 OZ si Prodávající vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto Obchodních podmínek v přiměřené míře. Kupující je vázán Obchodními podmínkami účinnými v době uzavření Kupní smlouvy. Nesouhlasí-li Kupující s provedenou změnou, je oprávněn odstoupit od Obchodních podmínek do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení předmětných změn Kupujícímu. V případě, že Kupující nedoručí Prodávajícímu do 30 dnů od oznámení změny odstoupení od Obchodních podmínek z důvodu neakceptace změn, považuje se toto za souhlas Kupujícího s jejich novým zněním.
 • Informace o Zboží a ceně uváděné na Webové stránce jsou závazné s výjimkou zjevného omylu.
 • Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními OZ.
 • Ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními v těchto Obchodních podmínkách.
 • Bude-li jedno ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno neplatným nebo nezákonným, nemá to vliv na platnost ostatní ustanovení.

V ____________, dne ______________

SOUNCCESORIES,s.r.o.


VZOR FORMULÁŘE K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 
……………………………………………………………………………………………………………………….
Datum objednání zboží: 
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa kupujícího spotřebitele:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Číslo objednávky: 
……………………………………………………………………………………………………………………….    
Číslo prodejního dokladu: 
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:
………………………………………… /……………………
Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: …………………………………………………

Reklamační řád

 • Úvodní ustanovenía

Tento reklamační řád se vztahuje k obchodním podmínkám společnosti SOUNCCESSORIES,s.r.o., 
IČO: 09085777, se sídlem Televízní 2618, 75661, Rožnov pod Radhostěm, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81970.
Definované pojmy uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách mají stejný význam i v tomto reklamačním řádu.

 • Kdy mohu zakoupené Zboží reklamovat?

Vyskytne-li se na Zboží vada, která není způsobena běžným opotřebením nebo nesprávným používáním, lze Zboží reklamovat v záruční době, která začíná plynout dnem převzetí Zboží Kupujícím, což je den uvedený na dokladu o zakoupení Zboží. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě:

 • u nového Zboží 24 měsíců;
 • u použitého Zboží 12 měsíců. Použitým Zbožím se rozumí pouze Zboží, které je takto označeno.

Výše uvedená záruční doba platí, pokud si Prodávající a Kupující nesjednají odlišnou délku záruční doby.

 • Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, půjde-li o složitější případ, rozhodne nanejvýš do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace bude vyřešena jedním z následujících způsobů:

 • oprava zboží
 • výměna zboží za nové
 • poskytnutí slevy na zboží
 • vrácení peněz za zakoupené zboží

Bude-li reklamace vyhodnocena jako podstatné porušení kupní smlouvy (Zboží nesplňuje parametry, pro které jste Zboží kupovali nebo parametry, které jsou pro dané Zboží zásadní), můžete si vybrat jakékoliv výše zmíněné řešení reklamace, v ostatních případech má Kupující nárok na opravu zboží nebo poskytnutí slevy na dané Zboží.

 • Kde mohu reklamaci uplatnit?

Zboží můžete zaslat poštou nebo jinou přepravní společností na adresu Prodávajícího. Disponuje-li Prodávající kamennou provozovnou, můžete Zboží reklamovat osobně na dané provozovně. Pokud Prodávající disponuje více kamennými provozovnami, můžete uplatit reklamaci na kterékoliv z nich. Zboží bezpečně zabalte a k zásilce přiložte vyplněný reklamační list, který naleznete níže.
Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení o reklamaci, tzv. reklamační protokol, který slouží jako potvrzení při vyřizování reklamace. Pokud Kupující zaslal Zboží k reklamaci prostřednictvím přepravní služby, obdrží reklamační protokol e-mailem.

 • Musí být Zboží zabalené v původním obalu?

Zboží nemusíte posílat v originálním obalu, musíte ale doložit, že jste Zboží koupili skutečně u Prodávajícího, k tomu může posloužit účtenka nebo výpis z účtu a společně se Zbožím zašlete Prodávajícímu veškeré příslušenství, které bylo se Zbožím dodáno.

 • Budu za reklamaci něco platit?

Kupující, který je Spotřebitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, a to v případě, že je reklamace oprávněna. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující, který je Spotřebitel, o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 • V jakém případě bude reklamace zamítnuta?
  • Došlo-li k poškození Zboží prokazatelně nesprávným používáním (např. používáním v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo na obalu Zboží).
  • Došlo-li k prokazatelně nedovoleným zásahům do Zboží.
  • Uplynula záruční lhůta.

Budete-li mít pochybnosti o správnosti vyhodnocení Vaší reklamace, můžete se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). 

Souhlasím, aby mi společnost SOUNCCESSORIES,s.r.o., IČO: 09085777, se sídlem Televízní 2618, 75661, Rožnov pod Radhoštěm, zápis v OR, sp.zn.: C 81970 vedená Krajským soudem v Ostravě (dále jen „Prodávající“), prostřednictvím elektronických prostředků zasílala obchodní sdělení, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména sdělení týkající se nabídky zboží Prodávajícího.Za účelem zasílání obchodních sdělení uděluji Prodávajícímu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, a to konkrétně e-mailové adresy. Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let.

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a/nebo se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: info@sounccessories.com, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: Televízní 2618, 75661, Rožnov pod Radhoštěm. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
 • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
 • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;
 • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
 • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů. 

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:

 • na adrese: Televízní 2618, 75661, Rožnov pod Radhoštěm,
 • e-mail: info@sounccessories.com
 • telefon: +420 773 487 548

Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti SOUNCCESSORIES,s.r.o., se sídlem v Televízní 2618, 75661, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 09085777, zápis v OR, sp.zn.: C 81970 vedená Krajským soudem v Ostravě (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Zpracovávané osobní údaje:

 • [Jméno a příjmení],
 • [Telefonní číslo],
 • [E-mailovou adresu],
 • [Bydliště]. 

Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let. 

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: [info@sounccessories.com], nebo zasláním na adresu Prodávajícího: [Televízní 2618, 75661, Rožnov pod Radhoštěm]. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
 • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
 • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;
 • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
 • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů. 

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:

 • na adrese: [Televízní 2618, 75661, Rožnov pod Radhoštěm],
 • e-mail: [info@sounccessories.com]
 • telefon: [+420 773 487 548]